بسمه تعالی

متن صورتجلسه شورای شهر در رابطه با قبول استعفای شهردار

جلسه شورا در محل شورا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط یکی از اعضاء راس ساعت 11:30 صبح قرائت گردید . در خصوص نامه شماره 3051/1/2/89 مورخ 30/4/89 شهرداری محترم و پیرامون استعفای شهردار که به صورت مکتوب به شورای شهر ارائه شده بود این مورد در جلسه شماره 44 مورخ 1/5/89 شورا مطرح و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با عنایت به عدم تعامل مناسب شهردار با شورای اسلامی شهر جهرم و مسئولین ادارات و همچنین عدم رضایت عموم شهروندان از فعالیت شهردار با تصمیم شهردار در خصوص استعفا موافقت میگردد . در ضمن آقای مهندس بهمنی با حفظ سمت به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار جدید معرفی میگردد . و آقای مهندس بهمنی از تاریخ 3/5/89 مسئولیت همه امورات شهرداری را به عهده خواهد داشت .

این صورت جلسه علیرغم اینکه 7 نفر اعضای شورا در جلسه حضور داشتند در صبح جمعه و نیز بعداز ظهر همان روز جلسه شورا  5 نفره و به صورت مخفیانه با حضور دبیر شورا تشکیل و پس از ماشین کردن صورت جلسه مذکور فقط 5 نفر از 5 حاضر(آقایان قزلی ، واقفی ، خراس ، راشد ، قائدنیا) امضاء نمودند و توسط دبیر شورا به فرمانداری و استانداری ارسال گردید. و جای امضای 2 نفر دیگر از اعضای شورا (خانم ها مصدقی و پرتو ) خالی ماند. علیرغم اینکه در جلسه صبح حضور داشتند و متنی را در زیر امضای خود درج کرده بودند بدین شرح (این جانب به علت مبهم بودن پاره ای از مسائل مخصوصا مسائل مطروحه در صورتجلسه امروز و غیر منسفانه و غیر عادلانه دانستن متن آن ضمن تائید کلیه موارد مندرج در متن استعفا نامه شهردار و تمایل حقیر جهت حضور آقای شهردار در جلسه شورا جهت پاسخگویی به برخی سوالات به منظور روشنگری با حضور جمعی از معتمدین شهر ) در حال حاظر قادر به اظهار نظر نخواهم بود .

منصوره مصدقی و طاهره پرتو   رای ممتنع 1/5/89

صورتجلسه ارسالی به فرمانداری و استانداری در اول صبح شنبه یا جمعه شب با امضای 5 نفر موافق انجام میگیرد .بدون امضا و درج مطالب دو نفر دیگر ( خانم ها مصدقی و پرتو)

و سپس چند صورتجلسه جعلی و فرمالیته را آماده کرده تا به امضای خانم ها مصدقی و پرتو برسانند به بهانه این که میخواهیم به فرمانداری و استانداری ارسال نمائیم  (تا بعد پاره کرده و در سطل آشغال بیندازند) که خوشبختانه 2 نفر عضو شورا از توطئه شوم آنها با خبر و صورتجلسه مذکور را امضا نمینمایند (تخلف در جعل امضاء توسط نمایندگان مردم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)