متاسفانه دیروز خودکار 5 مرد شورا بر روی کاغذ آمد و فردا باید از شهردار شهر  خداحافظی کنیم

زنده باد 2 شیرزن شهر

چه کسی یا کسانی پشت پرده این ماجرا هستند .

به زودی شما را مطلع میکنیم

همیشه حرف را باید با مدرک زد نه با...