همان جور که در وبلاک رشمز خبر دار شدید استواری شهردار شهرمان برکنار شدن

که این خبر رو تا این لحظه تکذیب میکنیم

همون جور که میدونید برای برکناری شهردار به حداقل 5 رای از طرف شورا نیاز است که هنوز خودکار پنجم به روی کاغذ نیومده

 

شهردار فعلی : استواری

شهردار پیشنهادی : قزلی   راه ورود عضو اللبدل شورا